About Terramaxka Terramaxka's Gallery Our Sponsors.... Sponsor us !! Contact Me Now !
Merhba fis-sit ufficjali ta' Terramaxka

Merhba u grazzi talli ghogbok tidhol fuq is-sit Ufficjali ta' Terramaxka.

It- Terramaxka hija instrument musikali antik li kien veru popolari fil-gzejjer Maltin fl-ahhar tas-dsatax il-Epoka. It-Terramaxka, kienet tifforma parti integrali mil festi tradizzjonali, fil-karnival u kif wkol fil-hajja ta kuljum gewwa l-Gzejjer Maltin. Dan il forma ta divertiment kien veru mahbub u popolari peress li qas biss kienu jezistu radjijiet.

It-Terramaxka tieghi tmur lura ghaz-zminijiet ta "1929" u jiena innifsi irestawrajt din it-terramaxka biex tkun tista tintuza fil publiku bhall ma kienet tigi uzata fil-passat min-missirijietna. Jiena qieghed nofri servizzi ghal- attivitajiet u funzjonijiet specjalement lit-turisti bhala parti mil-Kultura Maltija.

Jekk inti qieghed tfittex dik il-haga specjali li taghmel l-okkazjoni tieghek wahda memorabli, bhal nghidu ahna Tieg, Maghmudija jew xi party, m' hemm xejn ahjar hlief li tikkuntattjani biex flimkien norganizzaw celebrazzjoni unika.

This text will be replaced by the flash music player.